• بخشنامه 309905 مورخ 1390/9/3   

 

  • نمودار سازمانی طرح تجهیز مبادی تحویل و تحول صنعت نفت به سیستم های اندازه گیری   با شماره:6312   مورخ: 1390/12/20

 

  • مصوبه شورای معاونین وزیر در خصوص طرح ملی میترینگ     با شماره:6312 / ش م     مورخ: 1390/12/20

 

  • دستورالعمل طرح جامع خدمات سوخت رسانی به کشتی ها (بانکرینگ) و خدمات جانبی در خلیج فارس و دریای عمان  با شماره: 554764 / 5-28/1   مورخ: 1392/12/12

 

  • توسعه فروش ارزی مرزی با شماره: 74131   مورخ: 1393/7/12

 

  • رفع مشکلات زیست محیطی سلج    با شماره: 31482    مورخ: 1393/11/12

 

  • قیمت محاسبه پنج فرآورده نفتی و سوخت هوایی    با شماره:5063    مورخ:1393/12/3

 

  • نرخ خوراک تحویلی به شرکت پتروشیمی پارس با شماره: 1401    مورخ:1395/4/29  

گروه دورانV6.0.19.0