• قانون برگزاری مناقصات - قانون 11572 

 

 • قانون کار 

 

 • قانون مالیات بر ارزش افزوده – قانون 10698 

 

 •  قانون مالیات های مستقیم -  قانون 81 

 

 • قانون تأمین اجتماعی 

 

 • قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران1394 - 1390 قانون 12008 

 

 • قانون محاسبات عمومی کشور -  قانون 11582 

 

 •  قانون نفت -  قانون 109  

 

 • قانون اصلاح قانون نفت -  قانون 12189

 

 • قانون اساسنامه شرکت ملی نفت -  قانون 315

 

 • قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت

 

 • آیین نامه معاملات دولتی -  قانون 452 

 

 • اصلاحیه ماده 25 آئین نامه معاملات دولتی

 

 • آیین نامه مستند سازی 

 

 • قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب

 

 • قانون اصلاح موادی از قانون مالیات های مستقیم 

 

 • قانون امور گمرکی - قانون  48565 

 

 • قانون تجارت -  قانون 166 

 

 • قانون تعزیرات حکومتی  - قانون 273 

 

 • قانون داوری تجاری بین المللی

 

 • قانون مقررات صادرات و واردات -  قانون 15

 

 

 


گروه دورانV6.0.19.0