رویدادها
شنبه 21 اردیبهشت 1392 اهم وظایف و مسئولیت های معاونت مدیرکل در امور استانداردها و تجهیز سیستم های اندازه گیری • نظارت بر طراحی ، نصب و راه اندازی سامانه های اندازه گیری کمی و کیفی
• نظارت بر انجام آزمایشات کارخانه ای و آزمایشات میدانی سامانه های اندازه گیری کمی و کیفی
• نظارت بر عملیات کالیبراسیون سالانه و دوره ای سامانه های اندازه گیری
• انجام بازرسی ادواری از واحدهای بهره برداری جهت بهبود و تجهیز سیستم های اندازه گیری کمی و کیفی 
• انطباق روش های اندازه گیری کمی و کیفی صادرات و مبادلات مواد نفتی با آخرین استانداردهای بین المللی
• تدوین و ابلاغ  دستورالعمل ها و استانداردهای کنترل کمی و کیفی
• احراز صلاحیت مراکز کالیبراسیون سامانه های اندازه گیری
• ارزیابی سازندگان و تأیید سامانه های اندازه گیری ساخت داخل
• ارزیابی و تأیید صلاحیت شرکت های بازرسی مستقل ارائه دهنده خــدمات بازرسی کمی و کیفی مواد نفتی و کالیبراسیون مخازن و سیستم های اندازه گیری
• هدایت و برنامه ریزی جهت به کارگیری فن آوری‌های جدید اندازه گیری و کنترل کیفی مواد هیدروکربوری
• اعمال حکمیت ، تصویب و اعلام رأی نهائی در موارد بروز اختلاف و مغایرت مقادیر کمی و کیفی