اخبار
تعهد نامه بازرسان مستقل به منظور رعایت وظایف و مسئولیت‌های تکلیفی اداره کل نظارت بر صادرات و مبادلات مواد نفتی وزارت نفت تعهد نامه بازرسان مستقل به منظور رعایت وظایف و مسئولیت‌های تکلیفی اداره کل نظارت بر صادرات و مبادلات مواد نفتی وزارت نفت نظر به لزوم رعایت دستور العمل شركت‌هاي بازرسي و بازرسان مستقل، ضرورت دارد تعهد نامه ذیل توسط بازرسان تکمیل و امضاء شده و به همراه سایر مدارک احراز هویت در زمان تحویل کارت به نماینده اداره کل نظارت بر صادارت و مبادلات مواد نفتی تحویل گردد.