اخبار
مدیر کل نظارت بر صادرات و مبادلات مواد نفتی منصوب شد معاون محترم وزیر در نظارت بر منابع هیدروکربوری در حکمی آقای مهندس بهروز پوراحمدی را به عنوان مدیر کل نظارت بر صادرات و مبادلات مواد نفتی منصوب کرد.