اخبار
معاون مدیرکل در امور عملیات منصوب شد معاون مدیرکل در امور عملیات منصوب شد مدیرکل محترم نظارت بر صادرات و مبادلات مواد نفتی در حکمی آقای مهندس مرتضی محمودی را به عنوان معاون مدیرکل در امورعملیات  منصوب کرد.