اخبار
اطلاعیه - احکام انتصاب اطلاعیه - احکام انتصاب

طی احکامی جداگانه از سوی معاونت محترم مدیر کل در امور استانداردها و تجهیز سیستمهای اندازه گیری مورخ 23/05/97، آقای مهندس عبدالرضا فیروزی به سمت رئیس اداره بررسی استانداردهای اندازه گیری و خانم مهندس آناهیتا مهرانی به سمت رئیس اداره تجهیز و بهبود سیستم های اندازه گیری منصوب گردیدند.