اخبار
معاون مدیرکل در امور استانداردها و تجهیز سیستم های اندازه گیری منصوب شد. معاون مدیرکل در امور استانداردها و تجهیز سیستم های اندازه گیری منصوب شد.

مدیرکل محترم نظارت بر صادرات و مبادلات مواد نفتی در حکمی آقای مهندس رضا خیلائی را به عنوان معاون مدیرکل در امور استانداردها و تجهیز سیستم های اندازه گیری منصوب کرد.