شنبه 10 آبان 1399   10:37:48
شنبه 10 آبان 1399   10:37:48
آرشیو

انتصاب رئیس منطقه یک عملیات اداره کل نظارت بر صادرات و مبادلات مواد نفتی وزارت نفت
انتصاب رئیس منطقه یک عملیات اداره کل نظارت بر صادرات و ...

انتصاب رئیس منطقه دو عملیات اداره کل نظارت بر صادرات و مبادلات مواد نفتی وزارت نفت
انتصاب رئیس منطقه دو عملیات اداره کل نظارت بر صادرات و ...

تعهد نامه بازرسان مستقل به منظور رعایت وظایف و مسئولیت‌های تکلیفی اداره کل نظارت بر صادرات و مبادلات مواد نفتی وزارت نفت
تعهد نامه بازرسان مستقل به منظور رعایت وظایف و مسئولیت‌های ...
آرشیو