چهارشنبه 13 مهر 1401   08:06:25
چهارشنبه 13 مهر 1401   08:06:25


تعهد نامه بازرسان مستقل به منظور رعایت وظایف و مسئولیت‌های تکلیفی اداره کل نظارت بر صادرات و مبادلات مواد نفتی وزارت نفت

1399/7/21 دوشنبه
نظر به لزوم رعایت دستور العمل شركت‌هاي بازرسي و بازرسان مستقل، ضرورت دارد تعهد نامه ذیل توسط بازرسان تکمیل و امضاء شده و به همراه سایر مدارک احراز هویت در زمان تحویل کارت به نماینده اداره کل نظارت بر صادارت و مبادلات مواد نفتی تحویل گردد.
آرشیو