شنبه 3 مهر 1400   18:38:48
شنبه 3 مهر 1400   18:38:48


مدیر کل نظارت بر صادرات و مبادلات مواد نفتی منصوب شد

1398/6/20 چهارشنبه
معاون محترم وزیر در نظارت بر منابع هیدروکربوری در حکمی آقای مهندس بهروز پوراحمدی را به عنوان مدیر کل نظارت بر صادرات و مبادلات مواد نفتی منصوب کرد.
 
 
نسخه قابل چاپ
آرشیو