چهارشنبه 13 مهر 1401   08:23:37
چهارشنبه 13 مهر 1401   08:23:37


معاون مدیرکل در امور عملیات منصوب شد

1398/10/28 شنبه
مدیرکل محترم نظارت بر صادرات و مبادلات مواد نفتی در حکمی آقای مهندس مرتضی محمودی را به عنوان معاون مدیرکل در امورعملیات  منصوب کرد.
 

 
آرشیو