چهارشنبه 13 مهر 1401   10:05:57
چهارشنبه 13 مهر 1401   10:05:57


معاون مدیرکل در امور استانداردها و تجهیز سیستم های اندازه گیری منصوب شد.

1398/10/28 شنبه
مدیرکل محترم نظارت بر صادرات و مبادلات مواد نفتی در حکمی آقای مهندس رضا خیلائی را به عنوان معاون مدیرکل در امور استانداردها و تجهیز سیستم های اندازه گیری منصوب کرد.
 

آرشیو