چهارشنبه 3 بهمن 1397   20:24:06
بيشتر
چهارشنبه 3 بهمن 1397   20:24:06
يكشنبه 21 اسفند 1390 سازندگان داخلی تجهیزات اندازه گیری
با عنایت به ماده 23 دستورالعمل احجام و اوزان (پیوست آیین نامه اجرایی موضوع بند (ح) ماده (1) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) مصوب سال 1395 دفتر هیات دولت)، مسئولیت تائید تجهیزات اندازه گیری کمی و کیفی ساخت داخل و شناسائی، طبقه بندی و تائید سازندگان و تجمیع کنندگان بومی و بین المللی تجهیزات مذکور با حفظ نگرش حداکثری به بومی سازی بر عهده " اداره کل نظارت" می باشد.
به همین منظور و با هدف یکسان سازی رویه های اجرایی و نظارتی، ارزیابی و بررسی شرکت های متقاضی گواهی نامه های تائید صحت عملکرد تجهیزات اندازه گیری بومی و بین المللی و یا گواهی نامه تجمیع کنندگان (INTEGRATOR) اسکیدهای میترینگ بومی و بین المللی و تشریح نحوه و چگونگی انجام این فرآیند از آغاز تا مرحله صدور گواهینامه، دستورالعمل های مربوطه ذیلا قابل دسترسی و استفاده می باشد.

 
امتیاز دهی
 
 

نسخه قابل چاپ